Informatie sluiten speelplekken

De gemeente wil u graag informeren over de onveilige speelplekken in de gemeente Alphen aan den Rijn.

Uit de inspectie uitgevoerd door de gemeente is gebleken dat een aantal speeltoestellen en veiligheidsvloeren niet veilig zijn. Het College heeft besloten om deze speelplekken te verwijderen, om de veiligheid te kunnen waarborgen. De speelplekken of enkele speeltoestellen worden verwijderd, en de speelplek wordt omgevormd naar verharding of gazon.

Komt er nog een nieuwe speelplek of speeltoestel terug?

Momenteel word het nieuwe beleidsplan spelen 2020-2023 opgesteld. In het eerste kwartaal van 2020 word dit plan voorgelegd aan de gemeenteraad ter besluitvorming.

Mochten er nog vragen zijn dan kan je deze stellen aan Vincent Verbeek, beheerder Spelen.

Namens het Dorpsoverleg Hazerswoude Rijndijk Oost, hebben wij 8 december 2019 een kritische brief gestuurd naar de wethouder dhr. Schotanus.
Deze heeft via de pers al een reactie gegeven:
https://www.ad.nl/alphen/bewoners-in-alphen-en-hazerswoude-rijndijk-woest-om-onnodig-leeghalen-speelplekken~ad9ea088/
Uiteraard zullen wij u bij het ontvangen van een terugkoppeling op de hoogte houden. En mag u ons uiteraard ook benaderen, wanneer u hierop wil reageren, zodat we dit centraal kunnen houden.

Donderdag 12 december wordt dit ook besproken in de raadsvergadering onder punt 4.3 C (aanvang 20.00 uur) Zie ook: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/alphenaandenrijn/4df1f4e3-cb31-4c9e-8a17-6bc4ecef1d76

Beleidskader Sociaal Domein 2021 ‘Omdat het gewoon kan’

Graag informeert de gemeente Alphen a.d. Rijn u over het Beleidskader Sociaal Domein 2021 dat het college van B&W van gemeente Alphen aan den Rijn, voorlegt aan de gemeenteraad. Dit beleidskader is mede gebaseerd op het participatietraject dat in het voorjaar  met meerderen van u is doorlopen (zie www.alphenaandenrijn.nl/sociaaldomein2021 voor meer informatie over dat traject). In het vierde kwartaal van 2019 gaat de gemeente Alphen a.d. Rijn de te geven opdrachten en/of subsidies per 2021 uitwerken en concretiseren.

U kunt komende periode de website: http://www.alphenaandenrijn.nl/sociaaldomein2021 in de gaten houden, want er worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd om specifieke thema’s te verdiepen.

Het beleidskader dat de grondslag gaat zijn voor de te geven opdrachten of subsidies wordt nu aan de gemeenteraad gestuurd ter vaststelling. De gemeenteraad vergadert hierover op de volgende momenten:

3 oktober        informatiemarkt

7 november     raadscommissie

21 november   raadsvergadering

De website http://www.alphenaandenrijn.nl/sociaaldomein2021 blijft komende periode de plek waarop alle informatie over dit proces komt te staan. Ook het nu meegestuurde Beleidskader Sociaal Domein 2021 vindt u hier terug.

Raadscommissie smd op 10 oktober as., 20.00 uur: Verkenning en eerste debat Herijking dorps- en buurthuizen fase 2 (271598)

Op 10 oktober vindt vanaf 20.00 uur de commissiebehandeling plaats van het voorstel van het college aan de raad over de 2e fase van de herijking dorps- en buurthuizen.

De vergadering is openbaar en wordt uitgezonden via internet, de opname is ook naderhand te raadplegen.

De stukken vindt u in de vergaderkalender via de link: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/alphenaandenrijn/eb0ae044-b78d-4b5f-b82b-4b6bf0700988

Inloopavond ontwerpbestemmingsplan Westvaartpark 07-10-2019

In Week in Beeld staat d.d. 18 september 2019 de publicatietekst over de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan Westvaartpark. Dit ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 19 september tot en met 30 oktober 2019 ter inzage.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-51529.html

Op maandag 7 oktober 2019 van 19.30 tot 21.00 uur is er in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn, commissiekamer II een inloopavond over het ontwerpbestemmingsplan Westvaartpark. Tijdens deze inloopavond kunt u het ontwerpbestemmingsplan inzien en vragen stellen aan medewerkers van de projectontwikkelaar en van de gemeente.