Over ons

Aanleiding dorpsoverleg

De overheid is van en voor de samenleving. Door de fusie van Rijnwoude, Boskoop en Alphen aan den Rijn in 2014 is de gemeente meer op afstand komen te staan. Een dorpsoverleg kan ervoor zorgen dat de afstand tussen gemeentelijk bestuur en burger kleiner wordt.
In 2017 is er, in navolging van de andere kernen van voormalig Rijnwoude, ook een dorpsoverleg gestart voor Hazerswoude-Rijndijk Oost, specifiek voor het gebied ten oosten van de Gemeneweg. Ten westen hiervan is Wijkcomité Groenendijk, thans Dorpsoverleg Groenendijk, Hazerswoude-Rijndijk West,  al decennia lang de spreekbuis voor de gemeenschap aldaar. Een dorpsoverleg is een neutraal platform voor de inwoners. Het is onafhankelijk en heeft als doel het behartigen van de belangen en het representeren van de gemeenschap in Hazerswoude-Rijndijk Oost wanneer gevraagd of gewenst.

Wat is het uitgangspunt van Dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk Oost?

 • Het wil een klankbord zijn voor de inwoners van Hazerswoude-Rijndijk Oost, dat gevraagd en ongevraagd aandacht kan vragen voor zaken van algemeen belang.
 • Het wil de belangen behartigen van de inwoners, verenigingen en ondernemers/winkeliers.
 • Het wil een spreekbuis zijn voor deze groepen.
 • Het wil een brug vormen tussen deze groepen en derden, zoals de gemeente Alphen aan den Rijn en Habeko Wonen.

Wat is Dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk Oost van plan?

 • Het wil een aanspreekpunt zijn voor zowel inwoners, verenigingen, ondernemers/winkeliers enerzijds als voor gemeente Alphen aan den Rijn en Habeko Wonen anderzijds.
 • Het wil contacten leggen en onderhouden met de belangrijkste partners: de inwoners, de verenigingen, de ondernemers/winkeliers, de gemeente Alphen aan den Rijn en Habeko Wonen.
 • Dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk Oost wil geregeld contact onderhouden met andere dorpsoverleggen, met name die van voormalig Rijnwoude. Het gezamenlijk optrekken is daarbij het uitgangspunt. Bij dit overleg is ook Habeko Wonen nauw betrokken als initiator in het kader van hun vitale kernenbeleid.

Hoe pakt Dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk Oost het aan?

 • Door goede contacten te onderhouden met de gebiedsadviseurs van de gemeente Alphen aan den Rijn voor voormalig Rijnwoude.
 • Door zoveel mogelijk kennis te vergaren over de kern en te delen met de belanghebbenden
 • Door een goede organisatie op te zetten
 • Door zich politiek neutraal op te stellen
 • Let wel: het Dorpsoverleg is geen actiegroep en is niet gekozen
 • Elke inwoner van Hazerswoude-Rijndijk Oost kan zich aansluiten bij dit Dorpsoverleg

Dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk Oost bestaat uit een bestuur en een aantal projectgroepen.
In een ideale situatie bestaat het bestuur uit vijf leden, onder wie een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.
Het Dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk Oost heeft op dit moment de volgende bestuursleden:
Harry Körmeling (voorzitter), Bernadette Verhoef (secretaris), Niels Strijk (penningmeester), Suzan van Tuinen en Martijn Zweistra. Verdere rolverdeling binnen het bestuur vindt nog plaats.

De projectgroepen kunnen een permanent karakter hebben, zoals de Werkgroep Communicatie, of een tijdelijk, zoals de Werkgroep Enquête.
De projectgroepen bepalen zelf de samenstelling en het aantal leden. Zij richten zich in overleg met het bestuur op één specifiek thema of activiteit. Elke projectgroep kiest minimaal één persoon die fungeert als coördinator en aanspreekpunt voor bestuur en derden.
Een projectgroep kan in het leven worden geroepen op initiatief van het dorpsoverleg of als antwoord op signalen uit de gemeenschap.
Bestuur en projectgroepen wisselen geregeld kennis en informatie uit. Dit kan op verzoek van het bestuur maar ook op verzoek van een of meerdere werkgroepen.
Bestuur en projectgroepen hebben ieder op hun eigen niveau geregeld contact met de belangrijkste partners: inwoners, verenigingen, ondernemers/winkeliers, gemeente Alphen aan den Rijn en Habeko Wonen.

Op dit moment (september 2018) kent het dorpsoverleg de volgende projectgroepen; Communicatie, Enquête en Groen. Daarnaast is er aandacht voor een aantal maatschappelijke en sociale initiatieven.

Een keer per jaar organiseren de dorpsoverleggen van voormalig Rijnwoude in samenwerking met Habeko Wonen een gesprek rond een maatschappelijk of sociaal relevant thema met de politiek/B&W van de gemeente Alphen aan den Rijn.

Communicatie:

Dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk Oost wil een spreekbuis zijn van en voor de inwoners, de verenigingen en ondernemers/winkeliers van Hazerswoude-Rijndijk Oost* .
Dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk Oost wil aanspreekpunt zijn voor derden zoals de gemeente Alphen aan den Rijn en Habeko Wonen. Het bestuur heeft regelmatig contact met de gemeente, waarbij beide gebiedsadviseurs het eerste aanspreekpunt zijn. Minimaal twee maal per jaar wordt overlegd met de wethouder Wijken en Kernen. Waar en wanneer wenselijk worden onderwerpen onder de aandacht van de politiek gebracht.

Het dorpsoverleg communiceert grotendeels door dialoog.
Daarnaast maakt het gebruik van een website waarop eigen informatie en relevant nieuws van de gemeente geplaatst zal worden. Ditzelfde geldt voor de eigen Facebookpagina.
Het dorpsoverleg zal regelmatig in de Groene Hart Koerier en in andere plaatselijke media verslag doen.
Minstens één keer per jaar worden de inwoners uitgenodigd om mee te denken en praten of om geïnformeerd te worden over een bepaald actueel onderwerp of ontwikkeling.
Projectgroepen hebben hun eigen methodes om met de inwoners in contact te komen. Voorbeelden zijn de wandelingen door een gedeelte van het dorp die hebben in het voorjaar van 2018 hebben plaatsgevonden en de enquête die in het najaar van 2018 zal worden gehouden onder de inwoners van Hazerswoude-Rijndijk Oost.

De inwoners van Hazerswoude-Rijndijk Oost kunnen via de website of rechtstreeks met een van de leden van het bestuur in contact komen.