Online gesprek over aardgasvrij wonen 08-12-2020

De gemeente Alphen aan den Rijn nodigt u uit voor een online gesprek over aardgasvrij wonen op 8 december 2020 om 19.00 uur.

U kunt zich tot uiterlijk 3 december 2020 aanmelden voor het gesprek. 

Klik hier om u aan te melden

Meedenkgroep aardgasvrij wonen: drie keer in gesprek
De gemeente wil na de meedenkgroep van 8 december nog twee keer met een groep van 50 inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in gesprek. U wordt daar te zijner tijd weer voor uitgenodigd.

Online panel
De gemeente maakt ook een online inwonerspanel over aardgasvrij wonen aan. Het panel bestaat vooralsnog uit  ruim 1000 inwoners. Komende maanden zal de gemeente dit panel een aantal keren opnieuw (per e-mail) vragen in een online enquête mee te denken.

Regionale Energiestrategie (RES)

De regio Holland Rijnland bereidt een Regionale Energiestrategie (RES) voor. Opstellen van een RES is onderdeel van de afspraken in het Klimaatakkoord, dat gemeenten met het Rijk hebben gesloten. In juni 2020 is een eerste concept-RES voor de regio Holland Rijnland gepresenteerd. Daarover loopt in de dertien gemeenten van Holland Rijnland een participatietraject. De publieksversie van de concept-RES zit als bijlage bij deze mail. Alle achtergrondstukken van de concept-RES zijn te vinden via deze link: https://hollandrijnland.nl/ruimte/energie/ .

In Alphen aan den Rijn start het participatietraject met een enquête onder bewoners. Die wordt vanaf 15 november uitgezet. In januari volgen nog online sessies (webinars) met bewoners over de concept-RES. College en Raad van de gemeente Alphen hecht aan een goed participatietraject en wil dit samen met hun partners in de kernen en de wijken uitvoeren.

De gemeente zoekt betrokkenheid op de volgende manieren:

  1. Op 15 november start een online consultatie onder inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn.
    https://necker.datacoll.nl/rymngvfgpf?l=nl&urlvar01=Panel
  2. In januari 2021 organiseert de gemeente gebiedsgericht een aantal webinars om inwoners te informeren over de concept-RES en om hun mening te peilen (meer info volgt).

Onderzoek Afvalinzameling onder inwoners gemeente Alphen aan den Rijn

In gemeente Alphen aan den Rijn zijn we inmiddels een aantal jaar omgekeerd aan het inzamelen volgens het door de gemeenteraad vastgestelde Grondstoffenbeleid 2015 – 2025. Dit betekent dat bij de meeste woningen herbruikbare grondstoffen (GFT, papier, PMD) aan huis worden ingezameld, en restafval op afstand. Voor bewoners van appartementencomplexen zijn afvaleilanden op loopafstand beschikbaar, waar zij alle afvalstromen gescheiden kwijt kunnen. Om erachter te komen waar inwoners behoefte aan hebben bij afval scheiden, waar voorzieningen beter kunnen, voert de gemeente een inwonersonderzoek uit in februari 2020.

Vanaf zaterdag 15 februari 2020 is het mogelijk dat een enquêteur van onderzoeksbureau Marintel langskomt, met het verzoek een vragenlijst in te vullen. De adressen die het onderzoek bezoekt, zijn op basis van toeval geselecteerd en liggen gespreid over de gehele gemeente. De vragenlijst wordt een paar uur later weer bij u opgehaald, of u kunt deze kosteloos opsturen. De vragen die u in de enquête kunt verwachten, gaan over afvalinzameling, bijvoorbeeld over uw eigen afvalscheidingsgedrag, de beschikbare voorziening en uw mening over afval scheiden.

Bewoners die niet benaderd worden voor het onderzoek, maar toch graag willen deelnemen, kunnen tot 7 maart 2020 de online vragenlijst invullen via https://marintel.nl/alphen-aan-den-rijn/.

Zie ook: https://www.allesinalphen.nl/nieuws/onderzoek-afvalinzameling-onder-inwoners-alphen-aan-den-rijn.html

Inspiratiebijeenkomst groenblauwe schoolpleinen 11 maart 2020

Een schoolplein met water en eetbaar groen zorgt voor meer beweging bij kinderen, een betere concentratie en minder pesten. Zo’n GroenBlauw plein kan buiten schooltijd veel meer de functie van een ontmoetingsplek hebben. Tot slot draagt een GroenBlauw plein ook bij aan de vermindering van wateroverlast en hittestress in de gemeente. Genoeg redenen dus om aan de slag te gaan! Daarom nodigen we u graag uit voor de inspiratiebijeenkomst GroenBlauwe Schoolpleinen op woensdag 11 maart.

Locatie OBS de Vroonhoeve
Vroonhoevelaan 8
Alphen a/d Rijn
15:00 – 17:30 uur
Voor schooldirecteuren, schoolbestuurders, docenten en ouders die mee willen helpen het schoolplein te vergroenen.

Zie ook: https://www.groenblauweschoolpleinen.nl/
https://www.alphenaandenrijn.nl/voorscholen

Commissiebehandeling speelruimteplan 2020-2024 d.d. 06-02-2020

Graag maakt de gemeente Alphen a/d Rijn u attent op de commissiebehandeling van het Speelruimteplan 2020-2024 op 6 februari as., aanvang 20.00 uur (raadzaal).

De raad hoort graag of u nog suggesties, aanvullingen, ideeën hebt. Die nemen de fracties mee bij hun afwegingen over het definitieve besluit over het plan.

Als u wilt inspreken, kunt u een mail sturen aan griffie@aadr.nl, dan informeren wij de raads(commissie)leden over uw komst.

De vergadering is openbaar en wordt uitgezonden via internet.

De agenda, het raadsvoorstel, het concept speelruimteplan en
overige stukken uit dit dossier kunt u raadplegen via de link: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/alphenaandenrijn/4b6003a5-caad-4caf-a42b-9e85668e121e

Informatie sluiten speelplekken

De gemeente wil u graag informeren over de onveilige speelplekken in de gemeente Alphen aan den Rijn.

Uit de inspectie uitgevoerd door de gemeente is gebleken dat een aantal speeltoestellen en veiligheidsvloeren niet veilig zijn. Het College heeft besloten om deze speelplekken te verwijderen, om de veiligheid te kunnen waarborgen. De speelplekken of enkele speeltoestellen worden verwijderd, en de speelplek wordt omgevormd naar verharding of gazon.

Komt er nog een nieuwe speelplek of speeltoestel terug?

Momenteel word het nieuwe beleidsplan spelen 2020-2023 opgesteld. In het eerste kwartaal van 2020 word dit plan voorgelegd aan de gemeenteraad ter besluitvorming.

Mochten er nog vragen zijn dan kan je deze stellen aan Vincent Verbeek, beheerder Spelen.

Namens het Dorpsoverleg Hazerswoude Rijndijk Oost, hebben wij 8 december 2019 een kritische brief gestuurd naar de wethouder dhr. Schotanus.
Deze heeft via de pers al een reactie gegeven:
https://www.ad.nl/alphen/bewoners-in-alphen-en-hazerswoude-rijndijk-woest-om-onnodig-leeghalen-speelplekken~ad9ea088/
Uiteraard zullen wij u bij het ontvangen van een terugkoppeling op de hoogte houden. En mag u ons uiteraard ook benaderen, wanneer u hierop wil reageren, zodat we dit centraal kunnen houden.

Donderdag 12 december wordt dit ook besproken in de raadsvergadering onder punt 4.3 C (aanvang 20.00 uur) Zie ook: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/alphenaandenrijn/4df1f4e3-cb31-4c9e-8a17-6bc4ecef1d76

Beleidskader Sociaal Domein 2021 ‘Omdat het gewoon kan’

Graag informeert de gemeente Alphen a.d. Rijn u over het Beleidskader Sociaal Domein 2021 dat het college van B&W van gemeente Alphen aan den Rijn, voorlegt aan de gemeenteraad. Dit beleidskader is mede gebaseerd op het participatietraject dat in het voorjaar  met meerderen van u is doorlopen (zie www.alphenaandenrijn.nl/sociaaldomein2021 voor meer informatie over dat traject). In het vierde kwartaal van 2019 gaat de gemeente Alphen a.d. Rijn de te geven opdrachten en/of subsidies per 2021 uitwerken en concretiseren.

U kunt komende periode de website: http://www.alphenaandenrijn.nl/sociaaldomein2021 in de gaten houden, want er worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd om specifieke thema’s te verdiepen.

Het beleidskader dat de grondslag gaat zijn voor de te geven opdrachten of subsidies wordt nu aan de gemeenteraad gestuurd ter vaststelling. De gemeenteraad vergadert hierover op de volgende momenten:

3 oktober        informatiemarkt

7 november     raadscommissie

21 november   raadsvergadering

De website http://www.alphenaandenrijn.nl/sociaaldomein2021 blijft komende periode de plek waarop alle informatie over dit proces komt te staan. Ook het nu meegestuurde Beleidskader Sociaal Domein 2021 vindt u hier terug.

Raadscommissie smd op 10 oktober as., 20.00 uur: Verkenning en eerste debat Herijking dorps- en buurthuizen fase 2 (271598)

Op 10 oktober vindt vanaf 20.00 uur de commissiebehandeling plaats van het voorstel van het college aan de raad over de 2e fase van de herijking dorps- en buurthuizen.

De vergadering is openbaar en wordt uitgezonden via internet, de opname is ook naderhand te raadplegen.

De stukken vindt u in de vergaderkalender via de link: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/alphenaandenrijn/eb0ae044-b78d-4b5f-b82b-4b6bf0700988